Prieš LGBTQ+ kovą paskelbusi A. Kubilienė nusitaikė į mokyklas: tėvų religinius įsitikinimus iškelia aukščiau pedagogų profesionalumo

Kovą prieš LGBTQ+ asmenų lygiateisiškumą paskelbusi Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narė, parlamentarė Asta Kubilienė užsimojo aiškinti mokykloms, kaip šios turėtų mokyti vaikus. Ketvirtadienį, rugsėjo 30-ąją, ji pateikė rezoliuciją skambiu pavadinimu ,,Dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje“. Tiesa, nusprendusi tėvų religinius įsitikinimus iškelti aukščiau pedagogų kompetencijos, politikė, panašu, nesiruošia užtikrinti, kad LGBTQ+ mokiniai gautų visavertį švietimą apie lytinę tapatybę arba seksualinę orientaciją. O tuo metu žmogaus teisių ekspertai jau ne vienerius metus pastebi - apie šią temą verkiant būtina pradėti kalbėti jaunimui, jog LGBTQ+ asmenys nepatirtų patyčių ir suprastų, jog jų orientacija nėra tai, kas daro juos prastesniais žmonėmis. 

Asta Kubilienė | Seimo kanceliarijos nuotr.

Jarmo.net

redakcija@jarmo.net

Jarmo.net primena „valstietės" pasisakymą, nuskambėjusį Seime balandžio 1-ąją.
 
„Ma­no 14 me­tų sū­nus grį­žo iš mo­kyk­los, tai bu­vo prieš dve­jus me­tus, ir man la­bai rim­tu vei­du pa­sa­kė, kad jam lie­pė pa­gal­vo­ti, ar jis yra vy­ras, ar mo­te­ris. Aš esu ka­ta­li­kė, aiš­ku, mes tą pro­ble­mą iš­spren­dėme na­muo­se, bet iš tik­rų­jų to­kių at­ve­jų yra la­bai daug. Yra ir ki­to­kių at­ve­jų, kai tė­vams skam­bi­na­ma ir aiš­ki­na­ma, ar jie su­tin­ka, kad bū­tų dės­to­ma LGBT ide­o­lo­gi­ja per bio­lo­gi­jos pa­mo­kas. Aš kal­bu apie tai, ko­kius laiš­kus aš gau­nu. Tė­vai pa­sa­ko, kad ne­su­tin­ka, ta­da jiems yra atsakoma, kad vis tiek bus dės­to­ma, ar jie su­tiks, ar ne­su­tiks. Aš gal­vo­ju, kad yra pa­mi­na­ma tė­vų kon­sti­tu­ci­nė tei­sė auk­lė­ti vai­kus taip, kaip jie no­ri", - štai taip savo mintis dėstė A. Kubilienė.

Tuo metu rugsėjo 30-ąją pateiktoje rezoliucijoje didžiulis dėmesys skiriamas tam, kad Seimas pripažintų „prigimtinę tėvų teisę nevaržomai rūpintis savo vaikų doroviniu ir religiniu auklėjimu". 

Tiesa, kas garantuotų, jog toks tėvų auklėjimas neprasilenktų su žmogaus teisių ir laisvių standartais, rezoliucijoje neužsimenama.

Seimo narys, psichiatras Linas Slušnys primena, kad A. Kubilienė dar pavasario sesijoje pateikė panašaus turinio rezoliuciją, kuri buvo atmesta. 

„Todėl natūraliai kyla klausimas, kodėl pandemijos metu siekiama skaldyti mokyklos bendruomenę vienų konstitucines teisės iškeliant aukščiau kitų?" - retoriškai klausia politikas

Savo išplatintame pranešime L. Slušnys teigia, kad ,,rezoliucija yra akibrokštas visai švietimo bendruomenei. Mokinių tėvai yra suaugę asmenys, kuriems mokyklos negali suteikti daugiau konstitucinių teisių nei kitiems suaugusiems, pavyzdžiui pedagogams. Apskritai mokyklos bendruomenė susideda iš mokinių, pedagoginio personalo, administracijos ir mokinių tėvų. Todėl mokinių tėvai privalo būti traktuojami kaip mokyklos bendruomenės sudedamoji dalis, o ne kažkas atskiro ar išskirtinio. Rezoliucija yra nelogiška. Dauguma mūsų pedagogų yra itin profesionalūs ir tai parodo tarptautinių tyrimų duomenys apie kasmetinį pedagogų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimą lyginant su kitomis šalimis. Galiu drąsiai teigti, kad mūsų pedagogai žino daugelį pasaulinių švietimo tendencijų įvairiose srityse, siekiant vaikams perteikti žinias, vertybes ir įgūdžius pačiais naujausiai mokymo metodais, todėl jie geriau nei daugelis tėvų žino ko vaikams reikia ir kaip tai pateikti.

Šiuo metu visos Lietuvos ugdymo institucijos stengiasi užtikrinti ne tik vaiko teisę į visavertį ugdymą, bet ir saugią mokymosi aplinką, deda daug pastangų palaikyti gerą vaikų psichikos sveikatą, todėl opozicijos siekis tokiomis rezoliucijomis didinti įtampą ugdymo įstaigose nuvilia".
Naujesnė Senesni