Į lygių galimybių kontrolieres siūloma B. Sabatauskaitė: „Pritariu Partnerystės įstatymui"

Šią savaitę Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen paskelbė apie tai, kad užimti Lygių galimybių kontrolierės postą siūlo teisininkei Birutei Sabatauskaitei. Lietuvos žmogaus teisių centro vadovės pareigas einančios teisininkės kandidatūrai turės pritarti parlamentas. Ketvirtadienį vykusio Seimo vakarinio posėdžio metu kalbėjusi B. Sabatauskaitei atskleidė, ką galvoja apie Partnerystės įstatymą bei ar pritaria, jog Lietuva ratifikuotų Stambulo konvenciją.

Birutė Sabatauskaitė (kairėje) su Viktorija Čmilyte-Nielsen | Facebook nuotr.


„Tai, kad tam tik­rais pa­grin­dais ty­ri­mų nė­ra, ne­reiš­kia, kad nė­ra dis­kri­mi­na­ci­jos, - dėstė kandidatė. - Daž­niau­siai skun­dai tar­ny­bo­je gau­na­mi ne­ga­lios, am­žiaus ir ly­ties pa­grin­dais. Net ir dėl šių pa­grin­dų daž­niau­siai tei­kia­mi skun­dai ne­at­spin­di re­a­lios pa­dė­ties. Pa­vyz­džiui, pan­de­mi­jos me­tu tu­rė­jo­me dau­gy­bę įtam­pų dar­bo rin­ko­je, švie­ti­mo, ki­to­se sri­ty­se, ta­čiau pa­na­šu, kad as­me­nys ne­si­nau­do­jo ga­li­my­be gin­ti sa­vo pa­žeis­tas tei­ses. Kai ku­rie as­me­nys dėl to, kad pa­ti­ria dis­kri­mi­na­ci­ją dėl sa­vo tau­ty­bės, dėl to, kad yra LGBT as­me­nys, dėl to, kuo ti­ki, ne­si­jau­čia ga­lin­tys pa­teik­ti skun­dą dėl pa­ti­ria­mos dis­kri­mi­na­ci­jos, nes ne­ma­no, kad ga­li tuo ką nors pa­keis­ti, ir taip pat dėl to, kad daž­nai bū­na pra­ra­dę vil­tį."

Atsakinėdama į Seimo narių klausimus, B. Sabatauskaitė teigė, kad jeigu būtų patvirtinta Lygių galimybių kontroliere, imtųsi susitikinėti su atskiromis, pažeidžiamomis bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja žmones su negalia, moteris, skirtingą tikėjimą išpažįstančius asmenis.

Ji taip pat išsakė savo nuomonę ir apie Partnerystės įstatymą, kuris turėtų būti svarstomas Seimo pavasario sesijoje.

„Partnerystės įstatymo priėmimas yra Seimo kompetencija, ne Lygių galimybių kontrolieriaus. Aš pritariu partnerystės reglamentavimui ir manau, kad tiek skirtingos, tiek tos pačios lyties asmenų partnerystės reglamentavimas pagerintų tiek skirtingų lyčių, tiek tos pačios lyties asmenų šeimos santykių reguliavimą ir užtikrintų geresnį šių asmenų teisių įgyvendinimą", - kalbėjo teisininkė.

Birutė Sabatauskaitė | Lietuvos žmogaus teisių centro nuotr.


Nors Seimas nutarė Stambulo kovencijos šioje Seimo pavasario sesijoje nesvarstyti, paklausta, kokia jos nuomonė apie šį dokumentą, B. Sabatauskaitė teigė, kad ši konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos yra „vienas pažangiausių tarptautinių dokumentų".

Anot jos, didžioji dalis ES valstybių yra ratifikavusios Stambulo konvenciją ir imasi papildomų priemonių kovoje prieš smurtą lyties pagrindu.

„Aš vertinu šį dokumentą kaip progresyvų, kuris padėtų prisijungti prie tarptautinės bendruomenės, kuri skiria prioritetą smurto artimoje aplinkoje įveikimui <...> Mano numone, ne visi teisės aktai, šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikoje, atitinka konvenciją", - teigė B. Sabatauskaitė.

Teisininkė, be kita ko, pabrėžė, kad Lygių galimybių įstatyme yra numatyta 15 skirtingų diskriminacijos pagrindų, todėl svarbu suvokti, kad mes beveik visi galime atsidurti pažeidžiamoje padėtyje dėl amžiaus, lyties, negalios, socialinės padėties. „Svarbu kalbėti su labai skirtingomis bendruomenėmis", - teigė B. Sabatauskaitė.

B. Sabatauskaitės kandidatūra bus pavesta svarstyti Seimo frakcijomis, o tuomet kitų posėdžių metu bus balsuojama.
Naujesnė Senesni