Gražulis: vyrai, klausykite savo vyrų

Seime karts nuo karto iš politikų lūpų išsprūsta sparnuotos frazės. Viena tokių – antradienį Seimo posėdyje pasisakiusio Petro Gražulio raginimas vyrams klausyti savo vyrų. 

Petras Gražulis | Seimo kanceliarijos nuotr.


jarmo.net

redakcija@jarmo.net

„Kristus apaštalams ir visiems kitiems pasakė: jūs, moterys, mylėkite savo... vyrai mylėkite savo moteris, o vyrai, klausykite savo moterų (vyrų)", – antradienį ištarė P. Gražulis kalbėdamas iš Seimo tribūnos. 

Taip parlamentaras pasisakė ragindamas kolegas balsuoti prieš Smurto artimoje aplinkoje įstatymo pataisas, kuriomis būtų įvesta sąvoka „smurtas lyties pagrindu". 

P. Gražulis klausinėjo, kas yra smurtas lyties pagrindu ir įstatymo pataisas vadino absurdiškomis bei pareiškė, kad smurtaujančiam asmeniui galima iškviesti policiją ir problema bus išspręsta. 

Seimo narys nesutiko su tuo, kad smurtas šeimose – didelė problema. Anot P. Gražulio, šeimos be dūmų nebūna, esą žmonės susipyksta, bet vėliau susitaiko.

„Jis (Kristus, - jarmo.net) yra su­dė­lio­jęs ši­tą san­da­rą šei­mos, jis ir su­kū­rė šei­mos sak­ra­men­tą. Tai yra evan­ge­li­jos žo­džiai, ne­žven­ki­te, li­be­ra­lai, ne­si­juo­ki­te, ne ma­no žo­džiai – tai Kris­taus žo­džiai yra pa­sa­ky­ti. Aš ki­tą kar­tą jums at­ne­šiu ir pa­skai­ty­siu čia evan­ge­li­ją, ši­čia, nes gy­ve­ni­me jūs ne­ma­tę. Jūs tik ta­da, ka­da jums rei­kia, skai­to­te Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos raš­tus, laiš­kus, o ki­tu at­ve­ju jūs ne­ma­to­te net pa­čios evan­ge­li­jos, ką ra­šo apie šei­mą, apie san­ty­kius vy­ro ir mo­ters", – dėstė P. Gražulis, pagarsėjęs homofobiškais išpuoliais prieš LGBTQ+ bendruomenę.

„Dė­ko­ju, Pet­rai. Ma­no su­pra­ti­mu, Evan­ge­li­jo­je nė­ra pa­ra­šy­ta: vy­rai, klau­sy­ki­te sa­vo vy­rų, bet gal jūs įskai­tė­te", – į P. Gražulio pasisakymą sureagavo posėdžiui pirmininkavęs Jurgis Razma.

Dėl įstatymo pataisų Seimas nusprendė apsispręsti kitą posėdį.Mums rūpi, kad skaitytojus pasiektų kokybiškas turinys, todėl stengiamės užtikrinti sklandžią teksto kalbą ir faktų patikimumą. Pastebėję neatitikimus ar klaidas apie tai mums galite pranešti e. p. redakcija@jarmo.net
Naujesnė Senesni