Prisiekė Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė

Ketvirtadienį Seime prisiekė naujoji Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Ji pakeis nuo 2015 m. birželio mėn. iki šiol lygių galimybių kontrolierės pareigas ėjusią Agnetą Skardžiuvienę.

Birutė Sabatauskaitė | O. Posaškovos nuotr.Prieš parlamentui priimant sprendimą skirti ją kontroliere, kovo 25-ąją Seime kalbėjusi B. Sabatauskaitė sakė: „Ti­kiu, kad as­me­nys ma­žiau tu­rė­tų bai­min­tis ir ne­tu­rė­tų bai­min­tis dėl sa­vo sau­gu­mo, dar­bo vie­tos, ne­bi­jo­tų, kad prie jų prie­ka­biaus dėl jų ly­ties ar ki­tų bruo­žų. 

Ti­kiu, kad gau­da­mi pa­slau­gas vi­si tu­rė­tu­me tei­sę bū­ti sa­vi­mi ir kad vi­sos ir vi­si ga­lė­tu­me bū­ti tuo, kas esa­me tiek sa­vo dar­bo vie­to­se, tiek gau­da­mi pa­slau­gas švie­ti­mo įstai­go­se ne­pri­klau­so­mai nei nuo to, kuo ti­ki­me, ką my­li­me, ko­kia kal­ba kal­ba­me, ko­kį Die­vą ti­ki­me. 

Ti­kiu, kad vi­si tie pa­grin­dai, iš­var­din­ti Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­me – ne­ga­lia, am­žius, ly­tis, tau­ty­bė, pi­lie­ty­bė, et­ni­nė pri­klau­so­my­bė, kil­mė, re­li­gi­ja, ly­ti­nė orien­ta­ci­ja, ti­kė­ji­mas, įsi­ti­ki­ni­mai ar pa­žiū­ros, ra­sės, so­cia­li­nė pa­dė­tis – vi­si šie pa­grin­dai yra ne­abe­jo­ti­nai svar­būs. 

Tai, kad mes dis­ku­tuo­ja­me apie ly­gias ga­li­my­bes vis dau­giau įro­do, kad jos be ga­lo svar­bios mums vi­siems. Kon­sti­tu­ci­jos 29 straips­nis skir­tas mums vi­siems, nes mes nie­ka­da ne­ži­no­me, ka­da at­si­dur­si­me la­biau pa­žei­džia­mo­je pa­dė­ty­je ar dėl sa­vo kin­tan­čio am­žiaus, tos pa­čios ly­ties ar dėl ki­tų bruo­žų"

B. Sabatauskaitė 2010–2013 m. dirbo Lietuvos žmogaus teisių centre teisininke, nuo 2013 m. buvo šio centro direktorė ir teisės bei advokacijos vadovė.

Šiose pareigose ji organizavo tyrimus apie žmogaus teisių situaciją Lietuvoje, teikė pastabas teisės aktams, rengė ir vadovavo įvairiems projektams lygių galimybių tema, organizavo ir vedė mokymus lyčių lygybės, nediskriminavimo, smurto artimoje aplinkoje įveikimo ir prevencijos klausimais.

Anksčiau B. Sabatauskaitė dirbo Mykolo Romerio universitete, Valstybės kontrolės institucijoje.

B. Sabatauskaitė yra įgijusi teisės bakalauro ir tarptautinės teisės magistro laipsnius, yra Europos nediskriminavimo teisės ekspertų tinklo narė-ekspertė.
Naujesnė Senesni